ផ្កាយយក្ស

បទពិសោធន៍ផលិតកម្ម ១៦ ឆ្នាំ។
Self Drilling Screw

វីសខួងដោយខ្លួនឯង។